Egersund Næringspark EIGESTAD

Bærekraftig industriområde

Eigestad industriområde består av 500 DAA ferdig regulert industriområde pluss 550 DAA som ligger inne i kommuneplanen

samt mulighet for over 1000 DAA utvidelse

“Eigersund er en industrikommune og vi vet hva som kreves av rask saksbehandling og kontinuerlig samarbeid og dialog mellom næringsliv og politisk og administrativ ledelse i kommunen for at etablering av en stor industribedrift skal bli en suksess. Aker Solutions sitt verft er en god referanse i så måte, med sine vel 500 faste ansatte. I travle perioder er det 2500 arbeidere innenfor porten til Aker. Vi skal stå på 100 % for at ny industri skal få de beste forutsetningene for å lykkes!»

Odd Stangeland

Ordfører Egersund

Industriområde som kan være byggeklart før 2023

500 DAA ferdig regulert – mulighet for utvidelse

500 DAA FERDIG REGULERT FOR INDUSTRI

Lysegrønt område – viser ferdig regulert areal for industri i Egersund kommune.

Store industribygg er tillat med høyde på 20 m.  Siloer, tanker, bygningsdeler som er knyttet til produksjonen og tekniske innretninger kan tillates bygd høyere.

Forutsigbare kostnader for tomt og infrastruktur kan fremlegges.

Se reguleringsplan

YTTERLIGERE 550 DAA I KOMMUNEPLANEN I BJEKREIM

550 DAA næringsområde ligger inne i kommuneplanen i Bjerkreim i fortsettelsen av det regulerte området. Dette kan enkelt reguleres til industri.

OVER 1000 DAA MULIG UTVIDELSE I EGERSUND

Det er mulig å utvide arealet med ytterligere 1000 DAA innenfor Eigersund kommune – slik at man totalt får et sammenhengende industriområde på over 2000 DAA.

EIERFORHOLD

Egersund Næringspark er eier av omtrent hele det regulerte området. Samtidig besitter vi opsjonsavtaler for det vesentligste av areal som er mulig for utvidelse. Dette forenkler prosessen ved at en kan forholde seg til én aktør – Egersund Næringspark.

Eigersund kommune vurderer også å kjøpe seg inn i næringsområdet, slik at man er sikret kommunens støtte som tilrettelegger og pådriver for etableringer.

MILJØASPEKTER

I Egersund Næringspark vil en ikke møte konflikter i forhold til boliger, tilstøtende aktiviteter, kulturminner, støybegrensninger,  natur- og miljø eller motstand fra befolkningen for øvrig.

Det er foretatt konsekvensutredning, med flere delrapporter, i forbindelse med vedtatt reguleringsplan og en kjenner ikke til noen konflikter eller større utfordringer for realisering av området. Så langt har vi heller ikke registrert noen klager eller noen form for motstand fra befolkningen.

Eigestad er i så måte rett og slett det optimale sted å plassere storindustri.

 

Mye regn og vind gir KORTREIST fornybar energi! 

Grønn energi gir grønn industri – 300MW i 2024

ELEKTRISK KRAFT ER TILGJENGELIG

Eigestad ligger i nær tilknytning til Statnetts eksisterende 300kV  linjer og sentrale nettstasjoner. Det er kun 5 km fra  Kielland Transformatorstasjon og ca 10 km fra Bjerkreim transformatorstasjon – i tillegg til at det skal etableres ny 132/22 kV transformatorstasjon inne på næringsområdet.

Det er søkt om konsesjon og det arbeides med konsesjonssøknader for 132kV ringforbindelse mellom næringsparken og disse sentrale nettstasjonene, samt pågående konsesjonsbehandling av 132kV linje fra Gya til Eigestad. Rogaland Industrinett/Dalane Energi står for disse søknadene og har dialogen med NVE, samt Statnett og Lyse som er eiere av det overliggende nettet.

Det er planlagt levering av inntil 300 MW til næringsområdet fra midten av 2024. Byggestrøm leveres fra distribusjonsnettet til Enida i anleggsperioden.

GRØNN INDUSTRI MED 100% FORNYBAR ENERGI

Eigestad er lokalisert midt i Norges vindkrafthovedstad. Vindparkene i Bjerkreim, Eigersund og omkringliggende kommuner danner den størst vindklyngen som er utbygget i Norge og kan levere mer enn nok kortreist fornybar energi.

Parken er beliggende tett på store vannkraftverk som Sira Kvina, Finså og Lysefjord. Det er i tillegg søkt konsesjon for vannkraftutbygging i Gya, bare noen kilometer fra Eigestad. Denne utbyggingen er planlagt med linje inn til transformatorstasjonen på næringsområdet.

Samlet gir dette en garanti for sikker forsyning av fornybar energi og et “grønt stempel” til virksomheter som etablerer seg på næringsområdet.

KOSTNADSEFFEKTIV - ROGALAND INDUSTRINETT

Rogaland Industrinett er i gang med konsesjonssøknad for fremføring av linjer i en ringforbindelse (se kart), som gir en kostnadseffektiv forsyning med redundans, stor grad av driftssikkerhet og fleksibilitet ved drift og vedlikehold.

Rogaland Industrinett har som formål å tilrettelegge, eie og drifte elektrisk infrastruktur for kraftkrevende industri i Rogaland.

Selskapet står som søker og eier av industrikonsesjoner for kraftlinjer og transformatorstasjoner, konkret knyttet til etablerte industriområder.

Selskapet er eid av Dalane Energi AS, et offentlig eid energikonsern i Dalane regionen i Rogaland, med hovedkontor i Egersund.

FORSYNINGSSIKKERHET

Det er planlagt for sikker energiforsyning, noe som er vesentlig i forbindelse med store industrietableringer.

Rogaland Industrinett er i gang med konsesjonssøknad for fremføring av linjer i en ringforbindelse som vist på kartet ved siden av.

Dette gir en kostnadseffektiv forsyning med redundans, stor grad av driftssikkerhet og fleksibilitet ved drift og vedlikehold, som skal passe som hånd i hanske for kraftkrevende industri.

 

Industriområde nær viktig infrastruktur 

God tilgang – bærekraftig og effektiv logistikk

UNDER FEMTI MIN. TIL INTERNASJONAL FLYPLASS

Stavanger lufthavn – Sola er bare en snau 50 minutters kjøretur fra Eigestad (Når ny 4-felts E39 er klar, reduseres dette ned mot 30 min). Her er det mange internasjonale ruter og meget god innenlands forbindelse.

KUN 10-15 MIN. TIL EGERSUND HAVN

Det tar 10-15 minutter å kjøre til dypvannskai ved havneterminalen på Kaupanes i Egersund havn. 

Den internasjonale (ISPS) utskipingsterminalen Kaupanes har et areal på 35 mål og i tillegg har vi ca 10 mål med oppstillingsplass for containere. Vi har følgende havnefasiliteter på Kaupanes:

  • 1 dypvannskai med 140m lengde og ca 8,5m dypgående
  • 1 dypvannskai (to kailengder) på til sammen 135m lengde og ca 9m dypgående
  • 1 RoRo kai 160m lengde og ca 9m dypgående
  • I direkte tilknytning til ISPS terminalen ligger Holevika med ca 30 mål tilgjengelig areal for lagring av utstyr.
  • Kaiene er dimensjonert for en jevnt fordelt nyttelast på 50 kN/m2 (5 t/m2), fordelt på hele kai flaten, alternativt for en punktlast på 700 kN (70 tonn), fordelt på en lastflate på 1,0 x 1,0 m.
  • Kan håndtere containerskip
  • Feedermax 3000 containere
  • Feeder 1000 -2000 containere
  • Small feeder opp til 1000 containere
  • Kapasitet på 30 – 40 containere i timen

50 MIN. TIL STAVANGERREGIONEN HAVN RISAVIKA

Det tar 50 minutt å kjøre til Stavangerregionen havn Risavika fra Eigestad (Når ny 4-felts E39 er klar, reduseres dette ned mot 30 min).

Her finner man godsterminalen Westport. Kombinasjonen av beliggenhet, kompetanse, kvalitet og moderne logistikkløsninger, gjør Westport til Vestlandets viktigste logistikk knutepunkt – både for innenlands- og utenlands varetransport.

Se mer på: Westport.no

 

NÆRHET TIL JERNBANE OG GODSTERMINAL

Eigestad ligger under 3 km i luftlinje fra jernbanenlinjen til Sørlandsbanen, med nærmeste stasjon i Egersund.

Godsterminalen på Ganddal ligger ca 40 minutters kjøring fra Eigestad (Når ny 4-felts E39 er klar, reduseres dette ned mot 20 min). Ganddal godsterminal er Norges nyeste kombiterminal og ligger i Sandnes kommune. Terminalen betjener hele Sandnes og Stavangerregionen. Den er tilrettelagt for både vognlast, transport av biler og intermodale transporter.

KLOSS VED E39

Næringsområdet ligger strategisk til rett ved siden av E39 med egen på/avkjøring. Den nye 4-felts E-39 traséen som skal bygges ligger omtrent på samme plass, med eget kryss/logistikk-knutepunkt én km unna, slik at Eigestad også i fremtiden er sikret denne umiddelbare tilknytningen til E-39, samt gode kollektivløsninger.

Den umiddelbare nærhet til E39 gjør også at det ikke er videre behov for egen infrastruktur i byggefasen, bortsett fra interne anleggsveier.

MULIGHET FOR BÆREKRAFTIG TRANSPORT

I tillegg til nærheten til E39, ligger Eigestad 3 km unna jernbanen – dette muliggjør – på sikt og ved politisk enighet også transport av råvarer med jernbane til/ fra tomten.

Med de gode og korte forbindelsene mellom industriområdet og logistikk-knutepunktene, vil en kunne drive en effektiv og bærekraftig transport av råvarer inn og batterier ut til kunder i
Europa.

Det er også gode kollektivløsninger for arbeidsstyrken, med tog, rutebusser og ekspressbusser. Eigersund har god erfaring med å få satt opp egne bussruter for bedrifter som har behov for å fraktet ansatte til og fra jobb.

GOD MASSEBALANSE – VANN OG FIBER I NÆRHETEN 

Planer for fiber, prosessvann og massebalanse 

PLAN FOR KJØLE OG PROSESSVANN

Med to vann og et vassdrag i umiddelbar nærhet, er området rustet for prosessindustri. Det er startet utredning av plan for kjøle- og prosessvann. Innledende notat viser at det skal være nok kjøle- og prosessvann tilgjengelig for en batterifabrikk.

Det pågår arbeide med ytterligere kartlegging, utredning og utforming av søknad om konsesjonspliktvurdering til NVE for å avklare endelig omfang.

OFFENTLIG VANN OG AVLØP TILGJENGELIG

Sanitærvann og avløp er planlagt koblet til Eigersund kommune sitt VA-anlegg for Helleland. Dette kobles på ved Krossmoen og det er kjente og overkommelige kostnader knyttet til denne løsningen.

Det er startet på innledende planer for slokkevann og eventuelle sprinkleranlegg. Foreløpig ser en at det er flere mulige løsninger. Det kan også bli aktuelt å etablere et høydebasseng i området for å sikre en sikkerhetsreserve, slokkevannsreserve og for mulig utjevningsvolum.

FIBER TIL TOMTEN

Altifiber har tilgjengelig 3 separate linjer med fiber i området – hvilket gjør det mulig å koble til internett med 3 redundante linjer til en marginal kostnad. Det er også en enkel sak å få sort fiber til området, dersom det er behov for slik.

Forsinkelse til  Dublin (ms) 15
Forsinkelse til London (ms) 10
Forsinkelse til New York (ms) 42
Forsinkelse til Frankfurt (ms) 13
Forsinkelse til Amsterdam (ms) 12
Forsinkelse til Stockholm (ms) 11
Forsinkelse til Oslo (ms) 6
Forsinkelse til Esbjerg (ms) 9
Forsinkelse til Newcastle (ms) 9
Tilgang til sort fiber Ja
Fiber tilgjengelig på tomt Ja
GOD MASSEBALANSE OG GRUNNFORHOLD

Massebalansen i området er god. Det foreligger konkrete planer som går ut på å ta ned et par høyder/fjell, og bruke disse massene til å jevne ut området.

Vi har kontroll på utførelse og kostnader og er i gang med en mer detaljert planlegging.

Den ene eieren av Egersund Næringspark, Bertelsen & Garpestad, er en av landsdelens ledende maskin- og graveentreprenører, med god kompetanse på feltet. Hyggelig internprising hjelper til ved utførelsen, dersom en ønsker ferdig planert tomt fra Eigersund Næringspark

Det er foretatt grunnundersøkelser og skredfarevurdering i området. Det eneste funnet er mulighet for steinsprang i skjæringer, noe som er blir eliminert ved realisering av reguleringsplan/utjevning av masser.

Én time fra 330 000 innbyggere

Strategisk plassert mellom Stavanger og Egersund

STORT KOMPETENT ARBEIDSMARKED

Egersund- og Stavangerregionen har et variert arbeidsmarked, men er spesielt store på industri, bergverksdrift og utvinning. Aker Solutions i Egersund har over 500 fast ansatte og mellom 1500-2000 innleide. Andre store industribedrifter i Egersundregionen er Titania, NorDan og Covent.

Innenfor 60 km er det totalt 170.000 sysselsatte i privat næringsliv og offentlige virksomheter. Mer enn 13.500 av disse er innen industri og 27.000 ansatte finnes innen bergverksdrift og utvinning. Det er olje og gasseventyret i Stavangerregionen som har vært avgjørende for denne utviklingen. 50 år med Oljeindustri har skapt et av Norges sterkeste tekniske kompetanseområder. Denne bransjen snur seg nå om etter miljøvennlige løsninger og nye muligheter.

Vi har en solid og kompetent bygge- og anleggsbransje i regionen, med over 11.000 ansatte. Dette vil være en viktig ressurskilde og bidragsyter i etableringen og oppbyggingen av en batterifabrikk

GODE UTDANNINGSMULIGHETER

Stavanger har eget universitet med en rekke studier, bl.a. ingeniør/ siv.ing.fag og realfag. Teknisk fagskole i Rogaland tilbyr bl.a. studier innen maskinteknikk, automatisering og elkraft.

Dalane videregående skole i Egersund har et bredt og variert utdanningstilbud, bl.a. teknologi- og industrifag og elektrofag. Dalane Utdanningssenter tilbyr videregående opplæring, kurs, fag- og fagskoleutdanninger og høyere utdanning. I Stavangerregionen er det mange videregående skoler å velge mellom.

Vi er allerede i dialog med Egerdun Energy Hub på Langholmen om mulighetene for å samarbeide om oppretting av batterilinje på Dalane videregående skole.

TOPP BEREDSKAP, BRANNVERN OG KORT AVSTAND TIL SYKEHUS

Næringsområdet har nærhet til både sykehus, brann og redning. Brann og redning har egen beredskapsavdeling i Bjerkreim. Ved utalarmering av Bjerkreim kjører det alltid ut et fullt vaktlag fra Eigersund samtidig.
AMK Stavanger er blant landets største AMK-sentraler med 8 ambulansestasjoner og 17 ambulanser fordelt på døgn/dag.

Det tar 50 min. å kjøre til Stavanger Universitet Sykehus (SUS) – ett av landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsykehus. Nytt sykehus er under bygging. Første byggetrinn skal stå klart i 2024.

Både i Bjerkreim og i Eigersund er det legevakt og i Egersund er det fortsatt lokalmedisinske tilbud tilgjengelig på det gamle sykehuset.

EGERSUND MED PENDLERMULIGHETER

Egersund er en koselig by med historisk trehusbebyggelse, et flott sentrum med mange nisjebutikker, smakfulle restauranter og caféer og et rikt kulturliv med mange lag, foreninger og festivaler gjennom året. Det bor ca 15.000 innbyggere i kommunen og Egersund er regionsenter for de ca 42.000 innbyggere som bor i nabokommunene. Innenfor én times radius når man ca 330.000 innbyggere.

Den varierte og mangfoldige naturen kan du oppleve på turer i skog, mark og fjell og den flotte kysten er nydelig å oppleve både i båt og til fots.

Med kort vei til Stavanger Lufthavn og gode togforbindelser ved Jærbanen og Sørlandsbanen til både Stavanger, Kristiansand og Oslo, er det lett å komme seg inn og ut av Egersund.

Pendlermulighetene er særdeles gode mellom Stavanger og Egersund. Lokaltog flere ganger i timen gjør det enkelt og rimelig for de 1200 som pendler inn til Egersund og de vel 2000 som pendler ut av kommunen. Her er også gode kollektivordninger mellom togstasjon og større arbeidsplasser.

Det går også flere expressbusser på E39, rett ved siden av næringsområdet, morgen og kveld. Ved etablering av en batterifabrikk vil det være naturlig å også etablere eget busstopp.

Stor befolkningsvekst og stadige utbygginger gjør at det er attraktive boområder både i Egersund, Bjerkheim, langs hele Jæren og i Sandnes/ Stavangerområdet.

VARIERT OG ROBUST NÆRINGSLIV

Egersundregionen er i vekst og har et variert næringsliv innen de fleste næringsområdene. Det maritime industrimiljøet med verfts- og fiskeriindustri er blant de største næringene. Egersund havn er en av de største fiskerihavnene i Norge målt i ilandført kvantum fisk, og har flere store proteinfabrikker og fiskemottak. Egersundregionen er en del av Stavangerregionen, som har et allsidig og dynamisk næringsliv kjent for høy verdi- og nyskaping. Næringsstrukturen er dominert av olje- og gassrelatert virksomhet. Oljeselskapene, og en lang rekke underleverandører, har mer enn 45.000 ansatte.

Rogaland er det største industrifylket i landet, og er én av de største kraftprodusentene i Norge. Regionen er også én av de største jordbruksregionene, og er en viktig produsent av kjøtt, melkeprodukter og grønnsaker. Stavangerregionens servicesektor, inkludert reiseliv og turisme, samt finans og offentlig virksomhet, er også stor.

Oppsummert kan vi vise til spennende jobbmuligheter innen bransjer som IT, helse, utdanning, servicebransjen, finans, industri og produksjon, olje og gass, bygg og anlegg, data og teknologi, logistikk og salg.

INDUSTRIKOMMUNEN EIGERSUND ØNSKER ny industri HJERTELIG VELKOMMEN

Godt samarbeid mellom det offentlige og private gir resultater 

Eigersund kommune, Eigersund Næring og Havn, Dalane Energi, Bertelsen&Garpestad og Seabrokers Group står sammen om initiativet Egersund Næringspark – Eigestad Industriområde  

EIGERSUND KOMMUNE

Eigersund er en industri- og havnekommune med et variert næringsliv. Det bor ca 15000 mennesker i kommunen, som har hatt bystatus siden 1798 og som er regionsenter i Dalane. Selv om vi er en småby, gjør dette at vi kan tilby de fleste servicetilbud som større byer har. Vi er også en integrert del av Stavangerregionen, med de tilbud og fordeler det medfører.

For Eigersund er det viktig å ha et tett og godt samarbeide med kommunens næringsliv og tenke helhetlig omkring dette. Vi skal både ha effektive søknadsprosesser og tilrettelegge. Men vi er også opptatt av at det er gode arbeids- og utdanningsmuligheter for familiemedlemmer. Dessuten er det viktig at det er et godt servicetilbud og et rikt utvalg av lag og foreninger, for at en skal trives også utenom arbeidstid.

Vi er vant med å samarbeide med industribedrifter og håndtere større oppskaleringer av arbeidstokk. Denne erfaringen vil vi benytte positivt ved etablering av nye bedrifter. Vi er interessert i å komme i dialog og være på tilbudssiden i forkant, slik at vi kan bidra til at slike etableringer går smertefritt. 

EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF

Som en skikkelig satsing og offensiv holdning til næringslivet, valgte Eigersund kommune å etablere det kommunale foretaket EigersundNæring og Havn for å ivareta næringslivet på en profesjonell måte

Foretakets formål er å sikre kommunen et konkurransedyktig, miljøvennlig og samlet næringsarbeid. I dette ligger også ansvaret for tomteutvikling for næring.  Foretaket har også til formål å stå for forvaltning og utvikling av kommunens sjøområder.

Eigersund Næring og Havn ønsker å ha en tett oppfølging med næringslivet. Vi ønsker å forstå næringslivets behov og så langt som mulig tilrettelegge for den enkelte bedrift. Vi strekker oss langt for å være en god samarbeidspartner. Hos oss skal du oppleve løsningsorientert, konstruktiv og målrettet dialog og handling.

DALANE ENERGI

Dalane Energi AS er et konsern bestående av Dalane Kraft AS, Enida AS, Dalane Energisalg AS og Rogaland Industrinett AS. Dalane Kraft AS driver kraftproduksjon, Dalane Energisalg AS med strømsalg, Enida AS drifter og vedlikeholder hele nettet i de fire Dalane kommunene, mens Rogaland Industrinett AS har som formål å tilrettelegge, eie og drifte elektrisk infrastruktur for kraftkrevende industri i Rogaland.

Historien vår er lang og stolt. Den 25. november 1905 hadde kjøpmann og seilskutereder Theodor Nordaas bygget ferdig gamle Øgreyfoss kraftstasjon i utkanten av Egersund. Dette var den aller første etableringen av energiforsyning til allmenn benyttelse i Rogaland, og starten på det selskapet som i dag utgjør Dalane Energi. Selskapet eies av de fire Dalane-kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal.

Vi har ett tett og godt samarbeide med våre eierkommuner og næringsliv i regionen. Gjennom vårt selskap Rogaland Industrinett vil vi sikre aktører som etablerer seg i Egersund Næringspark en tilstrekkelig, forutsigbar, kostnadseffektiv og ikke minst leveringssikker leveranse av kraft.

BERTELSEN & GARPESTAD

Bertelsen & Garpestad AS er et selskap i BG Gruppen som har drevet i entreprenørbransjen siden 1959. I dag omsetter vi årlig for ca 1,2 milliarder, og har 240 ansatte.

Våre største oppdrag består av bygging av vei for det offentlige. I tillegg har vi oppdrag med boring, sprengning og masseflytting i flere steinbrudd, kraftanlegg samt opparbeidelse av boligfelt og næringsareal. Våre oppdrag er fordelt over hele Norge, og vi har lang tradisjon for arbeid ute på anlegg. Men vi utfører også en del oppdrag lokalt. Ingen jobb er for liten, ingen for stor.

Bertelsen & Garpestad AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse for de fleste fagområder. Vi verdsetter faglig kompetanse hos våre medarbeidere, i tillegg satser vi også på utvikling av lærlinger. Vårt omdømme skal være basert på gjennomføringsevne og gode løsninger.

Vi er 50% eier av Egersund Næringspark og vil med vår ekspertise og verdier være med å sikre at utbyggingen av området blir gjennomført på den beste måte. Hyggelig internprising fra oss hjelper å gjøre området kostnadseffektivt priset.

SEABROKERS GROUP

Seabrokers Group leverer et unikt og variert spekter av tjenester for våre kunder nasjonalt og internasjonalt. Vi har dyktige medarbeidere innen skipsmegling, eiendomsutvikling, drift av eiendom, fundamentering, Havnekraner, havovervåking, sikker løfthåndtering og autonome kjøretøy og løsninger. Vårt hovedkontor er Seabrokers House i Forusbeen 78 på Forus, i Stavanger. Seabrokers Group er annerledes, og stolt av det – informasjon og kunnskap gjør oss i stand til å operere i våre mangfoldige forretningsområder.

Seabrokers Eiendom eier og forvalter over 210.000m² næringseiendom. Vi er en langsiktig eier, med tro på fremtiden og sterke leietakere. Vi fremstår i dag som en av regionens største private eiendoms-besittere. Dette gir oss fleksibilitet.

Seabrokers Eiendom er 50% eier av Egersund Næringspark. Med våre mangfoldige forretningsområder og spesialkunnskap innenfor eiendom, vet vi hva som skal til for å utvikle næringsområdet på en fremtidsrettet og bærekraftig måte. Vi bistår gjerne bedrifter som etablerer seg med bygging og drift av lokaler og andre tjenester det skulle være behov for.

EGERSUND NÆRINGSPARK

Egersund Næringspark er den formelle eieren av industriområdet på Eigestad. Selskapet er pr nå eid 50/50 av Bertelsen & Garpestad og Seabrokers. Eigersund kommune og Dalane Energi vurderer å kjøpe seg inn i selskapet for ytterligere å forsterke det gode samarbeidet.

Vi eier også et eget industriområde i Egersund havn, med egne kaifasiliteter. Her har vi nylig ført opp et næringsbygg på 8800 m2 hvor vi er med og bygger opp Egersund Energy hub – Et kompetansesenter innenfor on- og offshore vind, fornybar energi og miljøteknologi. Området har ytterligere utviklingsmuligheter for 3 større kombinasjonsbygg med eget havne/lager område.

For industriområdet på Eigestad ser vi oss selv mer som en koordinator, tilrettelegger og salg- og serviceorgan. Det er avgjørende for oss å opprettholde det tette og gode samarbeidet med Eigersund kommune, Eigersund Næring og Havn, Dalane Energi, eierselskapene og andre, for å kunne realisere området på en bærekraftig måte og tilby og overlate dette i henhold til kundens ønsker

Bare si hva dere lurer på eller ønsker, så skal vi finne en løsning.

ANDRE STØTTESPILLERE

Omkringliggende kommuner og Rogaland Fylkeskommune stiller seg helhjertet bak dette initiativet, og har uttrykket dette med egne støtteærklæringer! 

Svar skjema - Egersund Næringspark Eigestad

Jeg ønsker dokumentasjon på:

2 + 6 =

FORDELER VED EIGESTAD

OMRÅDET ER PLANLAGT for kraftkrevende industriformål

2000 daa – 300MW i 2024

LIGGER KLOSS I E39

Kraft – nær sentralnettstasjoner

Fornybar vindmøller og vannkraft 

Nærhet til havner

Nærhet til jernbane og flyplass

Ingen form for konflikter

Attraktivt bo- og arbeidsmarked

500 daa Regulert, klar for oppstart

 

Kontakt

Hva kan vi gjøre for deg?

Vi samarbeider godt om industriområdet på Eigestad og utfyller hverandre med komplementær kunnskap til det beste for etablering av kraftkrevende industri.

Har dere spørsmål eller noe dere ønsker å diskutere, så setter vi pris på om dere tar kontakt med en av oss. Skulle det være noe vi ikke kan svare på stående fot, så finner vi ut av det og kommer tilbake til deg.

Vi ser frem til å høre fra deg!

 

Anne Vigdis Ellingsen

Daglig Leder

Eigersund Næring og Havn
Mobil: 911 17 477
E-Mail

Odd Stangeland

Ordfører

Eigersund Kommune
Mobil: 488 91 802
E-mail

Idar Sønstabø

Administrerende direktør

Dalane Energi
Mobil: 481 59 294
E-mail

Terje Jørgensen

Daglig Leder

Egersund Næringspark
Mobil: 958 56 554
E-mail